Duy tu nạo vét bãi cạn rạch Bà Tàng - cầu Sập – Quận 8

Loại DA: Nhóm C

Loại CT: Hạ tầng giao thông

Cấp CT: Cấp IV

Vị trí XD: Tp.HCM

Công việc thực hiện:

Khảo sát địa hình

Vai trò:

Nhà thầu chính