Văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng, phát triển công ty lấy khách hàng làm trung tâm

Sử dụng mô hình CUSTOMER của Gordon 

 

C - Culture - Văn hóa: Niềm tin chung, mọi người vì một người, quyết tâm thực hiện, khách hàng là trung tâm

U - Uniqueness - Sự độc đáo: Tạo ra các giá trị mới và độc đáo trong mọi khía cạnh của công ty

S - Strategy - Chiến lược: Xây dựng các lợi thế cạnh tranh bền vững và có khả năng sinh lợi cao

T - Technology - Công nghệ: Sự đột phá, sự khác biệt và Năng suất lao động

O - Opportunity - Cơ hội: Liên tục thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng đồng thời tạo ra lợi nhuận cho công ty

M - Management - Quản lý: Đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ quản lý và các giám sát viên

E - Excution - Triển khai: Hiện thực hóa tầm nhìn của công ty bằng những sáng kiến hành động mang tính chiến lược

R - Resources - Các nguồn lực: Năng lực, tài chính, cơ cấu, kiến thức, sức khỏe…