Điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng:

Thông báo số 4429/SXD-PC ngày 05/5/2015 của Sở Xây dựng Tp.HCM về việc công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Điều 4 thông tư 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng. Theo đó Sở Xây dựng Tp.HCM đánh giá nhận xét Công ty Cổ phần APIER đã cung cấp thông tin năng lực hoạt động xây dựng đầy đủ và hợp lệ, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Tp.HCM.